512

اسیلوسکوپ دیجیتال چیست؟

اسیلوسکوپ_دیجیتال با قابلیت ذخیره سازی (DSO: digital storage oscilloscope)

امروزه استفاده از اسیلوسکوپ های دیجیتال (DSO) نسبت به اسیلوسکوپ های آنالوگ، بیشتر مرسوم است.

در DSO، سیگنال آنالوگ ورودی ابتدا نمونه برداری می شود (sampling) و در هر نمونه گیری، دامنه سیگنال ورودی به صورت دیجیتال (یا اعداد باینری) تبدیل و ذخیره می شود (ADC).

 

فاصله زمانی از یک نمونه برداری تا نمونه برداری دیگر را با فرکانس نمونه برداری بیان می کنند (sampling frequency). واضح است که از یک نمونه برداری تا نمونه برداری بعدی، اطلاعات سیگنال آنالوگ ورودی قرائت نمی شود و از دست می روند. هرچقدر فرکانس نمونه برداری بیشتر باشد، سیگنال آنالوگ ورودی با دقت بیشتری قرائت می شود.

مقادیر دیجیتال مجدداً به سیگنال آنالوگ تبدیل می شوند تا قابل نمایش روی صفحه نمایشگر اسیلوسکوپ دیجیتال باشند.

اسیلوسکوپ های دیجیتال معمولاً دارای حافظه هستند و می توانند مقادیر عددی سیگنال آنالوگ ورودی را در خود ذخیره کنند. بعداً می توان این مقادیر عددی را با استفاده از کابل USB از اسیلوسکوپ دیجیتال به کامپیوتر منتقل کرد و هرگونه پردازشی روی آنها انجام داد. مثلاً با نرم افزار MATLAB روی این داده ها پردازش کرد.