16512
فیلتر های اعمال شده:حذف
 • {{ filter.title}} : {{ filter.value}}
دسته بندی نتایج
مشاهده همه دسته بندی ها
فقط کالاهای موجود
محدوده قیمت مورد نظر
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ HDO1102
  اسیلوسکوپ HDO1102
   تومان
  ویژگی ها
  • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
  • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
  • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 2 گیگ سمپل
  • کانال ها : 2 کاناله
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ MSO2102E
  اسیلوسکوپ MSO2102E
   تومان
  ویژگی ها
  • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
  • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
  • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
  • کانال ها : 2 کاناله
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ دیجیتالی DS1104Z Plus
  اسیلوسکوپ دیجیتالی DS1104Z Plus
   تومان
  ویژگی ها
  • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
  • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
  • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
  • کانال ها : 4 کاناله
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ DS1202Z-E
  اسیلوسکوپ DS1202Z-E
  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
  • فرکانس اسیلوسکوپ : 200مگاهرتز
  • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
  • کانال ها : 2 کاناله
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ GDS1054B
  اسیلوسکوپ GDS1054B
   تومان
  ویژگی ها
  • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
  • فرکانس اسیلوسکوپ : 50 مگاهرتز
  • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
  • کانال ها : 4 کاناله
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ MPO6204D
  اسیلوسکوپ MPO6204D
   تومان
  ویژگی ها
  • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
  • فرکانس اسیلوسکوپ : 200مگاهرتز
  • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
  • کانال ها : 4 کاناله
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ MPO6104D
  اسیلوسکوپ MPO6104D
   تومان
  ویژگی ها
  • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
  • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
  • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
  • کانال ها : 4 کاناله
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ MPO6102D
  اسیلوسکوپ MPO6102D
   تومان
  ویژگی ها
  • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
  • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
  • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
  • کانال ها : 2 کاناله
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ DPO6102C
  اسیلوسکوپ DPO6102C
   تومان
  ویژگی ها
  • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
  • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
  • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
  • کانال ها : 2 کاناله
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ Hantek DSO-2D10
  اسیلوسکوپ Hantek DSO-2D10
  ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
  • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
  • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
  • کانال ها : 2 کاناله
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ DS1102Z-E
  اسیلوسکوپ DS1102Z-E
  ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
  • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
  • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
  • کانال ها : 2 کاناله
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  اسیلوسکوپ UTD2102CEX
  اسیلوسکوپ UTD2102CEX
  ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
  ۴%
  ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
  • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
  • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
  • کانال ها : 2 کاناله
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ GDS1072B
  اسیلوسکوپ GDS1072B
  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
  • فرکانس اسیلوسکوپ : 70 مگاهرتز
  • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
  • کانال ها : 2 کاناله
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ GDS1104B
  اسیلوسکوپ GDS1104B
   تومان
  ویژگی ها
  • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
  • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
  • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
  • کانال ها : 4 کاناله
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ GDS1102B
  اسیلوسکوپ GDS1102B
   تومان
  ویژگی ها
  • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
  • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
  • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
  • کانال ها : 2 کاناله
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ GDS3354
  اسیلوسکوپ GDS3354
   تومان
  ویژگی ها
  • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
  • فرکانس اسیلوسکوپ : 350 مگاهرتز
  • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 5 گیگ سمپل
  • کانال ها : 4 کاناله
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ DSO4202C
  اسیلوسکوپ DSO4202C
   تومان
  ویژگی ها
  • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
  • فرکانس اسیلوسکوپ : 200مگاهرتز
  • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
  • کانال ها : 2 کاناله
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ DSO5202P
  اسیلوسکوپ DSO5202P
  ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
  • فرکانس اسیلوسکوپ : 200مگاهرتز
  • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
  • کانال ها : 2 کاناله
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ DSO4102C
  اسیلوسکوپ DSO4102C
   تومان
  ویژگی ها
  • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
  • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
  • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
  • کانال ها : 2 کاناله
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ DSO5102P
  اسیلوسکوپ DSO5102P
  ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
  • فرکانس اسیلوسکوپ : 100 مگاهرتز
  • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
  • کانال ها : 2 کاناله
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ DSO4072C
  اسیلوسکوپ DSO4072C
   تومان
  ویژگی ها
  • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
  • فرکانس اسیلوسکوپ : 70 مگاهرتز
  • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
  • کانال ها : 2 کاناله
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ DS4024E
  اسیلوسکوپ DS4024E
   تومان
  ویژگی ها
  • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
  • فرکانس اسیلوسکوپ : 200مگاهرتز
  • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 2 گیگ سمپل
  • کانال ها : 4 کاناله
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ DSO5072P
  اسیلوسکوپ DSO5072P
   تومان
  ویژگی ها
  • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
  • فرکانس اسیلوسکوپ : 70 مگاهرتز
  • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 1 گیگ سمپل
  • کانال ها : 2 کاناله
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسیلوسکوپ DPO3052
  اسیلوسکوپ DPO3052
   تومان
  ویژگی ها
  • شرایط اسیلوسکوپ دیجیتالی : اسیلوسکوپ آکبند
  • فرکانس اسیلوسکوپ : 500 مگاهرتز
  • سرعت نمونه برداری اسیلوسکوپ : 2.5 گیگ سمپل
  • کانال ها : 2 کاناله

  جستجو برای این ترکیب از فیلترها با هیچ کالایی هم خوانی نداشت.

  تلاش کنید:

  - تعدادی از فیلترها را حذف کنید.

  - در جستجو از عبارت های متداول تر استفاده کنید.

 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  {{product.name}}
  {{product.name}}
  {{ vm.enTofa(product.voters) }} نفر
  {{ vm.enTofa(product.regularPrice)}}
  {{ vm.enTofa(product.discountPercent)}}%
  {{ vm.enTofa(product.price)}} تومان
  ناموجود
  بزودی
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • {{item.name}} : {{value}}، 
 • {{ vm.enTofa(page.number)}} {{ vm.enTofa(page.number)}}
 • ۱
 • ۲
 • ۳
 • ۴