16512

لیست مشتریان ما

با توجه به سوابق شرکت شاهکار الکترونیک و فروش این شرکت به اکثر دانشگاهها و پژوهشکده های ایران می توان به گوشه ای از آنها به شرح ذیل اشاره نمود:

1- دانشگاه صنعتی اصفهان

2- دانشگاه صنعتی گیلان

3- دانشگاه صنعتی شریف

4- دانشگاه علم و صنعت

5- دانشگاه تهران

6- دانشگاه اصفهان

7- دانشگاه امیرکبیر

8- دانشگاه مالک اشتر

9- دانشگاه رجایی

10- دانشگاه سمنان

11- کلیه دانشگاههای آزاد اسلامی

12- کلیه دانشگاههای علمی و کاربردی و غیرانتفاعی

13- پژوهشکده های فناوری علوم

و .....